Ietekmes uz vidi ziņojuma "Derīgo izrakteņu (smilts-grants) ieguve atradnē "Aizkraukle - kreisais krasts. 2018.gada iecirknis." sabiedriskās apspriešanas sanāksme norisinājās 2019.gada 27.augustā plkst. 17:30 Sērenes pagasta pārvaldes telpās - "Zvaniņš" Sērenes pagastā, Jaunjelgavas novadā. Ar sanāksmes protokolu un prezentāciju iespējams iepazīties spiežot uz zemāk pievienotajām saitēm. 

 IVN ziņojuma prezentācija

Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas protokols

 


PAZIŅOJUMS PAR PAREDZĒTĀS DARBĪBAS IETEKMES UZ VIDI ZIŅOJUMA SABIEDRISKO APSPRIEŠANU

 Paziņojums par sanāksmi publicēts Jaunjelgavas novada domes informatīvā izdevumā “Jaunjelgavas novada vēstis” Nr.8 (117) 2019.gada 19.augustā

 

Paredzētās darbības nosaukums: Derīgo izrakteņu (smilts– grants) ieguve atradnē “Aizkraukles kreisais krasts 2018.gada iecirknis”
Ierosinātājs: Akciju sabiedrība “A.C.B.”, (reģistrācijas nr.40003095713)
Juridiskā adrese: Ziepniekkalna iela 21A, Rīga, LV-1004
Tālrunis: 67627782
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Darbības norises vieta: Sērenes pagasta Jaunjelgavas novada nekustamie īpašumi:
 • “Birznieki” (kadastra numurs 3280 001 0112) zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 3280 001 0021, 3280 001 0113, 3280 001 0114;
 • “Kārļi” (kadastra numurs 3280 001 0035) zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 3280 001 0035, 3280 001 0037, 3280 001 0120, 3280 001 0121, 3280 001 0126, 3280 001 0135;
 • “Grantskalni” (kadastra numurs 3280 001 0049) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3280 001 0049;
 • “Lapsas” (kadastra numurs 3280 001 0168) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3280 001 0168;
 • “Ķirši” (kadastra numurs 3280 001 0008) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3280 001 0008.
Datums, kad pieņemts VPVB  lēmums par nepieciešamību veikt paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu: Vides pārraudzības valsts biroja 2018.gada 20.septembra lēmums Nr.5-02/9 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu.
Ziņojuma nosaukums un  sagatavošanas datums: Ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojums derīgo izrakteņu (smilts– grants) ieguvei atradnē “Aizkraukles kreisais krasts 2018.gada iecirknis, 2019. gada augusts.
Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Vides Konsultāciju birojs” (reģistrācijas nr. 40003282693)
Juridiskā adrese: Pils iela 7-11, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67557668
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2019.gada 27.augustā plkst. 17:30  Sērenes pagasta pārvaldes telpās - “Zvaniņš”, Sērenes pagasts, Jaunjelgavas novads.
Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem:
 • Jaunjelgavas novada dome, Lāčplēša iela 11, Jaunjelgava, LV-5134 (darba dienās, darba laikā);
 • Jaunjelgavas novada domes tīmekļa vietne; www.jaunjelgava.lv 
 • SIA “Vides Konsultāciju Birojs” tīmekļa vietne  www.vkb.lv  sadaļā “Jaunumi”.
Rakstiskus priekšlikumus vai viedokļus par paredzēto darbību var iesniegt līdz 2019.gada 18.septembrim:
 • Vides pārraudzības valsts birojā (adrese:  Rūpniecības iela 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis:67321173, fakss:67321049,  e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tīmekļa vietne: www.vpvb.gov.lv);
 • AS “A.C.B.” (adrese: Ziepniekkalna iela 21A, Rīga, LV-1004, tālrunis: 67627782, e-pasts:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).


ZIŅOJUMS

 

   

Paredzētās darbības nosaukums: Derīgo izrakteņu (kūdras) ieguves lauku paplašināšana kūdras atradnē “Jegorovas purvs”
Ierosinātājs:

AS “Latvijas valsts meži”

vienotais reģistrācijas Nr.40003466281

Juridiskā adrese: Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004
Tālrunis: 67610015
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Darbības norises vieta: Baltinavas pagasta Baltinavas novada zemes īpašumā “Baltinavas masīvs” (kadastra numurs 3844 008 0007),  zemes vienības kadastra apzīmējums 38440070086)
Datums, kad pieņemts VPVB  lēmums par nepieciešamību veikt paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu: Vides pārraudzības valsts biroja 2018.gada 12.jūlija lēmums Nr.5-03/3 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu
Ziņojuma sagatavotājs SIA “Vides Konsultāciju Birojs”, Ezermalas iela 28, Rīga www.vkb.lv
Paredzētās darbības apraksts:

Paredzētās darbības ietvaros plānots veikt kūdras ieguvi aptuveni ~ 224,4 ha platībā.  

Vidējais kūdras ieguves apjoms gadā plānots 140 000 m³. Kūdras pārstrāde uz vietas nav paredzēta

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2019.gada 27. maijā plkst. 17:00   Baltinavas novada domes telpās - Kārsavas ielā 16, Baltinavā, Baltinavas novadā.
Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem:
 • Baltinavas novada dome, Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594,
 • SIA “Vides Konsultāciju Birojs” mājas lapā sadaļā “Jaunumi”
Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt 30 dienu laikā pēc paziņojuma publicēšanas Vides pārraudzības valsts birojā (adrese:  Rūpniecības iela 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis:67321173, fakss:67321049,  e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , mājas lapa: www.vpvb.gov.lv)

 Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekts “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” Nr. 5.4.2.1/16/I/001

Dabas aizsardzības plāna dabas parka "Ragakāpa" dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme norisinājās 2018.gada 21.martā plkst. 17:00  Jūrmalas pilsētas domes Lielajā zālē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā. Ar sanāksmes protokolu iespējams iepazīties spiežot uz zemāk pievienotās saites. 

 

Dabas parka Ragakāpa sabiedriskās apspriešanas protokols

 

 Paziņojums par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas parka “Ragakāpa” dabas aizsardzības plāna sabiedrisko apspriešanu

Paziņojums

par smilts ieguves atradnē “Liepkalni” ietekmes uz vidi novērtējuma aktuālā Ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojam

Paredzētās darbības nosaukums: Smilts ieguve atradnē „Liepkalni”
Ierosinātājs: Sandra Ratniece
Darbības norises vieta: Atradne „Liepkalni” Inčukalna novada Inčukalna pagasta nekustamajā īpašumā „Liepkalni” (kadastra Nr. 8064 002 0160 zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8064 002 0194).
Datums, kad pieņemts Vides pārraudzības valsts biroja  lēmums: Vides pārraudzības valsts biroja 2014. gada 15. jūlija lēmums Nr.332.
Vieta, kur sabiedrība var iepazīties ar ziņojumu:

SIA “Vides Konsultāciju Birojs” mājas lapā www.vkb.lv sadaļā “Jaunumi

Ziņojuma sagatavošanas datums: 2018. gada 17.oktobrī
Ziņojuma iesniegšanas datums Vides pārraudzības valsts birojā: 2018. gada 17.oktobrī
Ziņojumā aktualizēts:

Ziņojuma 10.pielikums “Piesārņojošo vielu izkliedes modelēšanas ievaddati un rezultāti” papildināts ar sekojošu informāciju:

 1. summārās kartes:
  • Cieto daļiņu PM10 gada vidējo koncentrāciju novērtērtējums
  • Cieto daļiņu PM2,5 gada vidējo koncentrāciju novērtērtējums
  • Cieto daļiņu PM10 diennakts 36 augstākas koncentrācijas novērtējums
 2. operatora ietekmes novērtējuma karte:
  • Cieto daļiņu PM10 gada vidējo koncentrāciju novērtējums
Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu sagatavojusi SIA “Vides Konsultāciju Birojs” (biroja adrese: Ezermalas iela 28, Mežaparks, Rīga, LV-1014, juridiskā adrese: Pils 7-11, Rīga, LV-1050, tālrunis: 67557668, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).


ZIŅOJUMS

Paziņojums
par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma
sākotnējo sabiedrisko apspriešanu
Publicēts laikraksta STABURAGS 2018.gada 12.oktobra 81. (7852.) numurā
Paredzētās darbības nosaukums: Derīgo izrakteņu (smilts– grants) ieguve atradnē “Aizkraukles kreisais krasts 2018.gada iecirknis”
Ierosinātājs: Akciju sabiedrība “A.C.B.”, vienotais reģistrācijas Nr.40003095713
Juridiskā adrese: Ziepniekkalna iela 21A, Rīga, LV-1004
Tālrunis: 67627782
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Darbības norises vieta: Sērenes pagasta Jaunjelgavas novada nekustamie īpašumi:
 • “Birznieki” (kadastra numurs 3280 001 0112) zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 3280 001 0021, 3280 001 0113, 3280 001 0114;
 • “Kārļi” (kadastra numurs 3280 001 0035) zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 3280 001 0035, 3280 001 0037, 3280 001 0120, 3280 001 0121, 3280 001 0126, 3280 001 0135;
 • “Grantskalni” (kadastra numurs 3280 001 0049) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3280 001 0049;
 • “Lapsas” (kadastra numurs 3280 001 0168) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3280 001 0168;
 • “Ķirši” (kadastra numurs 3280 001 0008) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3280 001 0008.
Datums, kad pieņemts VPVB  lēmums par nepieciešamību veikt paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu: Vides pārraudzības valsts biroja 2018.gada 20.septembralēmums Nr.5-02/9 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu
Paredzētās darbības apraksts: Izmantojot derīgo izrakteņu ieguves tehniku, plānots veikt derīgo izrakteņu (smilts-grants) ieguvi 14,075 ha platībā. Plānotais produkcijas apjoms aptuveni 80 000 m3 gadā. Lai nodrošinātu plānotās darbības īstenošanu, tiek paredzēta smilts-grants materiāla šķirošana, drupināšana un mazgāšana, kā arī plānots izveidot nosēddīķi.Lai realizētu paredzēto darbību, nepieciešams veikt atmežošanu aptuveni 3,44 ha platībā nekustamā īpašuma “Birznieki” teritorijā. Lai nodrošinātu piekļuvi nekustamajam īpašumam “Lapsas”, plānots pārbūvēt pievedceļu  gar īpašuma “Birznieki” ziemeļu robežu.
Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2018.gada 23.oktobrī plkst. 17:30  Sērenes pagasta pārvaldes telpās - “Zvaniņš”, Sērenes pagasts, Jaunjelgavas novads.
Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem:
 • Jaunjelgavas novada dome, Lāčplēša iela 11, Jaunjelgava, LV-5134,
 • SIA “Vides Konsultāciju Birojs” mājas lapā sadaļā “Jaunumi”
Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt līdz 2018.gada 2.novembrim Vides pārraudzības valsts birojā (adrese:  Rūpniecības iela 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis:67321173, fakss:67321049,  e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , mājas lapa: www.vpvb.gov.lv)

Paziņojums

par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma
sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

 Publicēts laikraksta LATGALES LAIKS 2018.gada 28.septembra 74. (2905.) numurā

Paredzētās darbības nosaukums: Alumīnija kausēšanas iekārtas rekonstrukcija un ražošanas jaudas palielināšana
Ierosinātājs:

SIA “FANORD”
(reģistrācijas numurs: 40003882398)

Juridiskā adrese: Parādes iela 32-23, Rīga, LV-1016
Tālrunis: 20277073
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Darbības norises vieta: Daugavpils, A.Pumpura iela 105C (kadastra Nr. 05000040233)
Datums, kad pieņemts Vides pārraudzības valsts biroja  lēmums par nepieciešamību veikt paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu: Vides pārraudzības valsts biroja 2013.gada 8.augusta lēmums Nr.263 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu
Paredzētās darbības apraksts: Šobrīd objektā ir atļauta alumīnija lūžņu kausēšana pārstrādājot 500 tonnas alumīnija gadā, bet ir paredzēts palielināt esošās alumīnija pārstrādes iekārtas ražību uzstādot divas refrakcijas tipa alumīnija lūžņu kausēšanas krāsnis ar kopējo plānoto pārstrādes apjomu – 7000 tonnas gadā, rūpnīcai strādājot 24 h režīmā. Kā kurināmais tiks izmantota dabas gāze, kausējums tiks leģēts. Ražošanas teritorijā atradīsies arī metāllūžņu, tajā skaitā arī melno metālu, noliktava.

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2018.gada 8.oktobrī plkst.17.30
Daugavpils pilsētas domē, Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, Konferenču zālē (1.stāvā)

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem:
 • Daugavpils pilsētas domē, Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1 (darba laikā) un mājas lapā www.daugavpils.lv
 • SIA “Vides Konsultāciju Birojs” mājas lapā www.vkb.lv sadaļā “Jaunumi”
Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt līdz 18.oktobrim Vides pārraudzības valsts birojā (adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis:67321173, fakss:67321049, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , mājas lapa: www.vpvb.gov.lv


INFORMĀCIJA

Paziņojums
par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma
sākotnējo sabiedrisko apspriešanu
Publicēts laikraksta Diena 2019.gada 23.augusta 163. (8159.) numurā
Paredzētās darbības nosaukums: Biokurināmā katlu mājas būvniecība Rencēnu ielā 30 (kadastra Nr.0100 121 1239), Rīgā
Ierosinātājs:

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas BioEnerģija”,

vienotais reģistrācijas Nr. 40103857024

Juridiskā adrese: Meirānu iela 10, Rīga, LV-1073
Tālrunis: 26683190
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Paredzētās darbības norises vieta: Rencēnu ielā 30 (kadastra Nr.0100 121 1239), Rīgā.
Datums, kad pieņemts VPVB  lēmums par nepieciešamību veikt paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu: Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes 2019. gada 16. jūlija ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums Nr. RI19SI0094, ar lēmumu par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu.
Paredzētās darbības apraksts: Projektējamajā biokurināmā katlu mājā uzstādīs divus vienādus šķeldas katlus ar kopējo uzstādīto siltuma jaudu 40 MW (2x20) un lietderības koeficientu η = 85 %, kopējā nominālā ievadītā siltuma jauda – 47 MW. Katlumāja būs aprīkota ar dūmgāzu kondensatoriem. Kurināmais (šķelda) tiks piegādāts ar autotransportu.

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2019.gada 4.septembrī plkst. 18:00 

SIA “Vides Konsultāciju Birojs” telpās – Ezermalas ielā 28, Rīgā.

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem:
 • Rīgas pilsētas būvvaldes klientu apkalpošanas centrs (darba laikā), Amatu iela 4, Rīga, LV-1050, sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”
 • SIA “Vides Konsultāciju Birojs” mājas lapā sadaļā “Jaunumi”
Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt līdz 2019.gada 15.septembrim Vides pārraudzības valsts birojā (adrese:  Rūpniecības iela 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis:67321173, fakss:67321049,  e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tīmekļa vietne: www.vpvb.gov.lv)

 

Ietekmes uz vidi ziņojuma "Derīgo izrakteņu (kūdras) ieguves lauku paplašināšana kūdras atradnē "Jegorovas purvs"" sabiedriskās apspriešanas sanāksme norisinājās 2019.gada 27.maijā plkst. 17:00  Baltinavas novada domes telpās - Kārsavas ielā 16, Baltinavā, Baltinavas novadā. Ar sanāksmes protokolu un prezentāciju iespējams iepazīties spiežot uz zemāk pievienotajām saitēm. 

 IVN ziņojuma prezentācija

Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas protokols

 


PAZIŅOJUMS PAR PAREDZĒTĀS DARBĪBAS IETEKMES UZ VIDI ZIŅOJUMA SABIEDRISKO APSPRIEŠANU

Uzņēmums ar vairāk kā divdesmit gadu pieredzi vides zinātņu, ģeoloģijas, hidroģeoloģijas, bioloģijas, transporta un infrastruktūras pētījumu jomās  meklē asistentu (jauno talantu) vides nozares ekspertam.

 

Mums ir svarīgi, lai Tev:

 • Ir vēlme iegūt jaunas zināšanas un pieredzi;
 • Piemīt prasme atrast risinājumus, precizitāte, atbildība, atsaucība, apķērība un stresa noturība;
 • Ir noskaņojums strādāt intensīvi, patstāvīgi un komandā;
 • Piemīt radošums, iniciatīva un labas komunikācijas spējas;
 • Ir iesāktas vai pabeigtas studijas vides vai dabas zinātnēs.

Mēs piedāvājam:

 • Uzsākt karjeru labā darbavietā, gūt pieredzi un labu atspērienu turpmākai izaugsmei;
 • Strādāt ar labākajiem vides nozares ekspertiem;
 • Iespēju ņemt dalību gan vienkāršu, gan specifiskus projektu realizēšanā, piedalīties sarežģītu pētījumu un pakalpojumu sniegšanas procesā.
 • Iespēju vienoties par savu darba laiku;
 • Saņemt atalgojumu atbilstoši padarītajam darbam;
 • Baudīt ikdienas priekšrocības birojam, kas radis mājas “Saules dārzā”.

 

Pieteikumu (CV un motivācijas vēstuli) aicinām sūtīt uz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. līdz šā gada 24.maijam. Papildus informācija pa tālruni: 67557668 

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” Nr. 5.4.2.1/16/I/001 ietvaros 2018. un 2019.gadā ir veicis dabas parka “Ragakāpa” dabas aizsardzības plāna 2019.–2031. gadam izstrādi.

Aicinām ikvienu interesentu piedalīties sabiedriskajā sanāksmē par dabas aizsardzības plānu “Ragakāpa”, kas notiks:

 

·         2019.gada 21.martā plkst.17:00 Jūrmalas pilsētas domē  Jomas ielā 1/5 1.stāva zālē.

 

Ar dabas aizsardzības plāna saturu un citiem saistītajiem dokumentiem plāna sabiedriskās apspriešanas laikā no 6. marta līdz 26. martam  varēs iepazīties interneta vietnē www.jurmala.lv sadaļā “Aktualitātes” vai  “Jaunumi”, kā arī  plāns un citi tā dokumenti būs pieejami Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, 1.stāvā, darba laikā (pirmdienās no 08:30-18:00, otrdienās-ceturtdienās no 08:30-17:00 un piektdienās no 08:30 - 16:00).

No 6. marta līdz 26. martam ikviens interesents var iesniegt rakstiskus priekšlikumus par dabas aizsardzības plānu, nosūtot tos Jūrmalas pilsētas domei Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV-2015 vai uz e-pasta adresi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Plašāka informācija pieejama, arī piezvanot uz tālruņa numuru 67557668.

 

Plānu Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā izstrādā SIA „Vides Konsultāciju Birojs”, adrese: Ezermalas iela 28, Rīga, LV-1014, mājaslapa: www.vkb.lv, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tālr: 67557668. 

 

 Dabas parka Ragakāpa dabas aizsardzības plāns

 Kartogrāfiskais materiāls

 Pielikums - Tabulas