PAZIŅOJUMS
Par paredzētās darbības “Derīgo izrakteņu ieguve atradnē “Remīne”
Sākotnējo sabiedrisko apspriešanu
Publicēts Ropažu novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “TĒVZEMĪTE”, 05.09.2023.,
Nr.363
Paredzētā darbība: “Derīgo izrakteņu (dolomīta) ieguve”.
Paredzētās darbības ierosinātājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Grant Investment” –
VRN 50203367581, juridiskā adrese Ernestīnes iela 41 – 7, Rīga, LV- 1046.
Paredzētā darbības vieta: Īpašums ,,Liepas Nr.35” (zemes vienības kadastra apzīmējums 8084
017 0001), Ropažu pagasts, Ropažu novads.
Valsts vides dienesta Atļauju pārvalde 2023. gada 14. martā veica ietekmes uz vidi sākotnējo
izvērtējumu Nr. AP23SI0127, kurā ietverts lēmums piemērot ietekmes uz vidi novērtējuma
procedūru sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Grant Investment” (reģ. Nr. 50203367581)
ierosinātajai darbībai – derīgo izrakteņu ieguvei atradnē “Remīne”.
Paredzētā darbība sevī ietver derīgo izrakteņu ieguves turpināšanu atradnē “Remīne”. Sākot
no 2005.gada dolomīta atradnē ieguves darbību veica SIA “Remīne”. Kopš 2015.gada dolomīta
ieguve atradnē “Remīne” nenotiek, tāpēc pārtraucot pazemes ūdens sūknēšanu, tās teritorija
daļēji ir applūdusi. Dienests 2022. gada 23. martā derīgo izrakteņu ieguvei ,,Remīne” ir
izsniedzis atradnes pasi, kas derīga līdz 2047. gada 22.februārim. Plānots dolomīta ieguvi un
apstrādes procesu atjaunot, līdz ar to veikt karjera applūdušās daļas atsūknēšanu un
ieplūstošā virszemes un pazemes ūdens novadīšanu apkārtējā vidē, vispirms uz dīķi atradnes
Z daļā, no Z dīķa uz Pietēnupi. Derīgo izrakteņu ieguve plānota gan virs, gan zem gruntsūdens
līmeņa.
Paredzētajai darbībai nav prognozējama pārrobežu ietekme.
Sākotnējā sabiedriskā apspriešana tiek veikta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ievērojot
Vides pārraudzības valsts biroja 16.03.2023 vēstulē Nr. 5-01/269/2023 ietvertās prasības.
Sākotnējā sabiedriskā apspriešana notiek laika posmā no 2023. gada 6.septembra līdz
2023.gada 26.septembrim.
Ar informatīvo materiālu par paredzēto darbību atkārtotās sākotnējās sabiedriskās
apspriešanas laikā var iepazīties:
1) tīmekļa vietnē: https://vkb.lv/jaunumi;
2) tīmekļa vietnē: https://www.ropazi.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba.
Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 20. pantu sākotnējās sabiedriskās
apspriešanas sanāksme notiks neklātienes formā (attālināti) no 2023. gada 18.septembra līdz
22 septembrim. Tiešsaistes videokonference notiks 2023. gada 20.septembrī plkst. 17:00
(pieejas saite tiks publicēta tīmekļa vietnē no 14.septembra).

Laika posmā no 2023. gada 18.septembra līdz 22. septembrim https://vkb.lv/jaunumi tiks
publicēta prezentācija par paredzēto darbību un interesentiem būs iespēja uzdot jautājumus
un saņemt atbildes rakstot uz e-pasta adresi: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. un/vai This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā
(Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,
interneta vietne www.vpvb.gov.lv) sabiedriskās apspriešanas laikā.

 

PDF:

Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu

Informatīvais materiāls

Prezentācija

Saite uz sapulci (20.09.2023 17:00)

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokols

Informācija mājaslapai un laikrakstam

Paziņojums par dabas lieguma “Dubnas paliene”

dabas aizsardzības plāna sabiedrisko apspriešanu

 

2022.gada 4.februārī plkst. 17.00 notiks tiešsaistes (attālināta) sanāksme īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, dabas lieguma Dubnas paliene” dabas aizsardzības plāna sabiedriskajai apspriešanai. Plānu Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā izstrādā SIA “Vides Konsultāciju Birojs”.Dalībai sanāksmē jāreģistrējas iepriekš, rakstot uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (aicinām iesūtīt arī jautājumus un priekšlikumus izskatīšanai sanāksmē).

No 2022.gada 25.janvāra tīmekļvietnē www.vkb.lv un www.daba.gov.lv būs pieejams dabas aizsardzības plāna projekts, videoprezentācija un citi informatīvie materiāli, kas iepazīstinās ar dabas lieguma izveidošanas mērķiem, dabas vērtībām, apsaimniekošanas mērķiem un plānotajiem pasākumiem. Ar dabas aizsardzības plānu klātienē iespējams iepazīties Preiļu novada Upmalas pagasta pārvaldē, Skolas ielā 5, Vecvārkavā, Upmalas pag., Preiļu nov., LV-5335, darba dienās plkst. 8.00–12.30 un 13.00–16.30, tālr. 26543751.

Aicinām iedzīvotājus, zemju īpašniekus, uzņēmējus un ikvienu interesentu iepazīties ar plānu un piedalīties sabiedriskās apspriešanas sanāksmē, lai saņemtu aktuālo informāciju un savlaicīgi paustu konstruktīvu viedokli par plānoto teritorijas apsaimniekošanu un izmantošanu!

Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par sagatavoto plāna projektu aicinām sanāksmes laikā vai rakstiski līdz 2022.gada 9.februārim, adresējot tos plāna izstrādātājiem SIA ”Vides Konsultāciju Birojs” (Ezermalas iela 28, Rīga, LV-1014, e-pasts:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tālr. 67557668, www.vkb.lv).

Plāna izstrāde tiek veikta dabas skaitīšanas jeb Eiropas Savienības Kohēzijas fonda īstenotā projekta Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” Nr. 5.4.2.1/16/I/001 ietvaros.

Aicināti visi interesenti!

DL-Dubnas-paliene-DA-plans-SA-03.pdf

PIELIKUMI

Paziņojums par dabas lieguma “Grebļukalns”

dabas aizsardzības plāna sabiedrisko apspriešanu

2021.gada 15.decembrī plkst. 17.00 notiks tiešsaistes (attālināta) sanāksme īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, dabas lieguma Grebļukalns” dabas aizsardzības plāna sabiedriskajai apspriešanai. Plānu Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā izstrādā SIA “Vides Konsultāciju Birojs”. Dalībai sanāksmē jāreģistrējas iepriekš, rakstot uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (aicinām iesūtīt arī jautājumus un priekšlikumus izskatīšanai sanāksmē).

No 2021.gada 8.decembra tīmekļvietnē www.vkb.lv un www.daba.gov.lv būs pieejams dabas aizsardzības plāna projekts, videoprezentācija un citi informatīvie materiāli, kas iepazīstinās ar dabas lieguma izveidošanas mērķiem, dabas vērtībām, apsaimniekošanas mērķiem un plānotajiem pasākumiem. Ar dabas aizsardzības plānu klātienē būs iespējams iepazīties Pasienes pagasta bibliotēkā, "Svīres", Pasiene, Pasienes pag., Ludzas nov., LV-5732, tālrunis 26314121.

Aicinām iedzīvotājus, zemju īpašniekus, uzņēmējus un ikvienu interesentu iepazīties ar plānu un piedalīties sabiedriskās apspriešanas sanāksmē, lai saņemtu aktuālo informāciju un savlaicīgi paustu konstruktīvu viedokli par plānoto teritorijas apsaimniekošanu un izmantošanu!

Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par sagatavoto plāna projektu aicinām sanāksmes laikā vai rakstiski līdz 2021.gada 22.decembrim, adresējot tos plāna izstrādātājiem SIA ”Vides Konsultāciju Birojs” (Ezermalas iela 28, Rīga, LV-1014, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tālr. 67557668, www.vkb.lv).

Plāna izstrāde tiek veikta dabas skaitīšanas jeb Eiropas Savienības Kohēzijas fonda īstenotā projekta Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” Nr. 5.4.2.1/16/I/001 ietvaros.

Aicināti visi interesenti!

 DL-Greblukalns-DA-plans-SA.pdf

Dabas aizsardzības plāna pielikumi un videoprezentācija

Paziņojums

par ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma iesniegšanu                                                 Vides pārraudzības valsts birojā

Paredzētās darbības nosaukums

Derīgo izrakteņu (kūdras) ieguve kūdras atradnē „Skudru purvs” Kuldīgas novadā

Paredzētās darbības vieta

Kuldīgas novada, Rumbas pagasta zemes īpašums „Valsts mežs Rumba” (kadastra Nr. 62840070118), zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 62840060410

Ierosinātājs

AS „Latvijas valsts meži”, reģ. Nr. 40003466281,

adrese: Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004,

elektroniskā pasta adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,

Lēmums par nepieciešamību veikt ietekmes uz vidi novērtējumu

Vides pārraudzības valsts biroja 2018. gada 28.novembra lēmums Nr. 5-02/15 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu

Sagatavotā ziņojuma nosaukums un sagatavošanas datums

Ziņojums par ietekmes uz vidi novērtējumu derīgo izrakteņu (kūdras) ieguvei kūdras atradnē „Skudru purvs” Kuldīgas novadā, 2021.gada augusts

Ziņojuma sagatavotājs

SIA “Vides Konsultāciju Birojs”, reģ. Nr. 40003282693;

juridiskā adrese: Pils iela 7-11, Rīga, LV-1050;

biroja adrese: Ezermalas iela 28, Rīga, LV-1014;

elektroniskā pasta adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ar Ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojumu var iepazīties:

SIA “Vides Konsultāciju Birojs”  tīmekļa vietnē www.vkb.lv sadaļā Jaunumi

AS “Latvijas valsts meži” tīmekļa vietnē www.lvm.lv sadaļā Jaunumi

Kuldīgas novada pašvaldībā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā un  tīmekļa vietnē www.kuldiga.lv

 

PIELIKUMI

Paziņojums

par ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

Paredzētās darbības nosaukums

Derīgo izrakteņu (kūdras) ieguve kūdras atradnē „Skudru purvs” Kuldīgas novadā

Paredzētās darbības vieta

Kuldīgas novada, Rumbas pagasta zemes īpašums „Valsts mežs Rumba” (kadastra Nr. 62840070118), zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 62840060410

Ierosinātājs

AS „Latvijas valsts meži”, reģ. Nr. 40003466281,

adrese: Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004,

elektroniskā pasta adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,

Lēmums par nepieciešamību veikt ietekmes uz vidi novērtējumu

Vides pārraudzības valsts biroja 2018. gada 28.novembra lēmums Nr. 5-02/15 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu

Sagatavotā ziņojuma nosaukums un sagatavošanas datums

Ziņojums par ietekmes uz vidi novērtējumu derīgo izrakteņu (kūdras) ieguvei kūdras atradnē „Skudru purvs” Kuldīgas novadā, 2021.gada maijs

Ziņojuma sagatavotājs

SIA “Vides Konsultāciju Birojs”, reģ. Nr. 40003282693;

juridiskā adrese: Pils iela 7-11, Rīga, LV-1050;

biroja adrese: Ezermalas iela 28, Rīga, LV-1014;

elektroniskā pasta adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

INFORMĀCIJA PAR SABIEDRISKO APSPRIEŠANU

(sabiedriskā apspriešana tiek organizēta atbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 20. panta nosacījumiem)

Ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma sabiedriskā apspriešana notiks

no 2021.gada 7.maija līdz 7.jūnijam

Ar Ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojumu un tā videoprezentāciju var iepazīties:

SIA “Vides Konsultāciju Birojs”  tīmekļa vietnē www.vkb.lv sadaļā Jaunumi

AS “Latvijas valsts meži” tīmekļa vietnē www.lvm.lv sadaļā Jaunumi

Kuldīgas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.kuldiga.lv

Sabiedriskās apspriešanas neklātienes sanāksme tiek organizēta

  2021. gada 20.maijā plkst. 18.00

Tīmekļa saite par pievienošanos sanāksmei būs pieejama no 2021.gada 18.maija:

SIA “Vides Konsultāciju Birojs”  tīmekļa vietnē www.vkb.lv sadaļā Jaunumi

AS “Latvijas valsts meži” tīmekļa vietnē www.lvm.lv sadaļā Jaunumi

Sanāksmes laikā tiks prezentēts Ziņojums par ietekmes uz vidi novērtējumu un sniegtas atbildes uz uzdotajiem jautājumiem. Sanāksmes ieraksts būs pieejams 5 darba dienas:

SIA “Vides Konsultāciju Birojs”  tīmekļa vietnē www.vkb.lv sadaļā Jaunumi

AS “Latvijas valsts meži” tīmekļa vietnē www.lvm.lv sadaļā Jaunumi

Kuldīgas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.kuldiga.lv

Atbildes uz sabiedriskās apspriešanas sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem, kuri tiks saņemti līdz  27.maijam, tiks sniegtas līdz 29.maijam uz sūtītāju norādītajiem e-pastiem.

Rakstiskus priekšlikumus vai viedokļus par Ziņojumu līdz 2021. gada 7.jūnijam var iesniegt SIA “Vides Konsultāciju Birojs” (adrese: Ezermalas iela 28, Rīga, LV-1014, elektroniskā pasta adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) un Vides pārraudzības valsts birojā (adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67321173, elektroniskā pasta adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tīmekļa vietnes adrese www.vpvb.gov.lv).

 Paziņojums publicēts 2021. gada 7.maija laikraksta “Kurzemnieks” 36. numurā

2020.gada 15.decembrī plkst. 15.00notiks tiešsaistes (attālināta) informatīva sanāksme par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, dabas lieguma Dubnas paliene” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu. Dalībai sanāksmē jāreģistrējas līdz 14.decembrim, rakstot uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., kā arī aicinām iesūtīt jautājumus un priekšlikumus izskatīšanai sanāksmē.

No 2020.gada 1.decembra tīmekļvietnē www.vkb.lv un www.daba.gov.lv būs pieejama videoprezentācija un citi informatīvie materiāli, kas iepazīstinās ar dabas lieguma izveidošanas mērķiem, dabas vērtībām, dabas aizsardzības plāna izstrādes procedūru, termiņiem, iesaistītajiem ekspertiem, plānotajiem pētījumiem un aktivitātēm un iespēju piedalīties dabas aizsardzības plāna izstrādē.

Dabas liegums “Dubnas paliene” dibināts 2004.gadā un atrodas Līvānu un Vārkavas novadā. Dabas liegums 377 ha platībā ir arī Eiropas nozīmes aizsargājama dabas teritorija Natura 2000, kas izveidota Dubnas upes un tās palienes zālāju aizsardzībai, tajā sastopamas vairākas retas un aizsargājamas augu, putnu, zivju un zīdītāju sugas.

Dabas aizsardzības plāna uzdevums ir saskaņot dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības, iedzīvotāju un dabas aizsardzības intereses, lai vienlaikus tiktu saglabātas arī teritorijas dabas vērtības. Plānu Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā izstrādā SIA “Vides Konsultāciju Birojs”.

Aicinām iedzīvotājus, zemju īpašniekus, uzņēmējus un ikvienu interesentu iesaistīties un piedalīties informatīvajā sanāksmē, lai saņemtu aktuālo informāciju un savlaicīgi paustu konstruktīvu viedokli par teritorijas apsaimniekošanu un izmantošanu! Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par turpmāko dabas lieguma attīstības vīziju aicinām sanāksmes laikā vai rakstiski līdz2020.gada 18.decembrim, adresējot tos plāna izstrādātājam SIA ”Vides Konsultāciju Birojs” (Ezermalas iela 28, Rīga, LV-1014, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., www.vkb.lv, tālrunis 67557668).

Plāna izstrāde tiek veikta dabas skaitīšanas jeb Eiropas Savienības Kohēzijas fonda īstenotā projekta Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” Nr. 5.4.2.1/16/I/001 ietvaros.

Aicināti visi interesenti!

 Videoprezentācija

Informatīvais materiāls

Prezentācija

 

Paredzētās darbības nosaukums: Derīgo izrakteņu (kūdras) ieguves lauku paplašināšana kūdras atradnē “Jegorovas purvs”
Ierosinātājs: Akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”, (reģistrācijas nr.40003466281)
Juridiskā adrese: Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004
Tālrunis: 67610015
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Darbības norises vieta: Baltinavas pagasta Baltinavas novada zemes īpašumā “Baltinavas masīvs” (kadastra numurs 3844 008 0007),  zemes vienības kadastra apzīmējums 38440070086)
Datums, kad pieņemts VPVB  lēmums par nepieciešamību veikt paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu: Vides pārraudzības valsts biroja 2018.gada 12.jūlija lēmums Nr.5-03/3 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu
Vieta, kur sabiedrība var iepazīties ar ziņojumu:

SIA “Vides Konsultāciju Birojs” tīmekļa vietne  www.vkb.lv  sadaļā “Jaunumi”.

Ziņojuma sagatavošanas datums: 2020. gada novembris
Ziņojuma iesniegšanas datums Vides pārraudzības valsts birojā: 2020. gada 26.novembris
Ietekmes uz vidi novērtējuma aktuālo ziņojumu sagatavojusi SIA “Vides Konsultāciju Birojs” (biroja adrese: Ezermalas iela 28, Mežaparks, Rīga, LV-1014, juridiskā adrese: Pils 7-11, Rīga, LV-1050, tālrunis: 67557668, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

 


ZIŅOJUMS

 

Paredzētās darbības nosaukums: Biokurināmā katlu mājas būvniecība Rencēnu ielā 30 (kadastra Nr.0100 121 1239), Rīgā
Ierosinātājs:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas BioEnerģija", reģistrācijas Nr. 40103857024

Juridiskā adrese: Meirānu iela 10, Rīga, LV-1073
Tālrunis: 26683190
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Darbības norises vieta: Rencēnu ielā 30 (kadastra Nr.0100 121 1239), Rīgā
Datums, kad pieņemts VPVB lēmums par nepieciešamību veikt paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu: Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes 2019. gada 16. jūlija ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums Nr. RI19SI0094, ar lēmumu par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu.
Vieta, kur sabiedrība var iepazīties ar ziņojumu: SIA “Vides Konsultāciju Birojs” mājas lapā www.vkb.lv sadaļā “Jaunumi”.
Ziņojuma sagatavošanas datums: 2020.gada novembris
Ziņojuma iesniegšanas datums Vides pārraudzības valsts birojā:

2020.gada 13.novembris

Ietekmes uz vidi novērtējuma aktuālo ziņojumu sagatavojusi SIA “Vides Konsultāciju Birojs” (biroja adrese: Ezermalas iela 28, Mežaparks, Rīga, LV-1014, juridiskā adrese: Pils iela 7-11, Rīga, LV-1050, tālrunis: 67557668, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).


ZIŅOJUMS

PAZIŅOJUMS

Par paredzētās darbības “atkritumu, tai skaitā bīstamo, pārstrāde/reģenerācija, attīrīšana” zemes īpašumā „Gurnicas” (kadastra Nr. 8070 008 0234), Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā

Paredzētā darbība: “atkritumu, tai skaitā bīstamo, pārstrāde/reģenerācija, attīrīšana”.

Paredzētās darbības ierosinātājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LAUTUS” (reģistrācijas Nr.40003554635), juridiskā adrese: īpašums „Gurnicas”, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Paredzētā darbības vieta: Nekustamais īpašums „Gurnicas” (kadastra Nr. 8070 008 0234), Ķekavas pagasts, Ķekavas novads

Valsts vides dienests ir veicis sākotnējo ietekmes uz vidi izvērtējumu un 2020 gada 6.oktobrī izdevis lēmumu Paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums Nr.RI20SI0087 un pieņēmis lēmumu piemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA „LAUTUS” paredzētajai darbībai –bīstamo un nebīstamo šķidro atkritumu attīrīšanas iekārtu darbībai nekustamajā īpašumā „Gurnicas” (kadastra Nr.8070 008 0234), Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā. Pēc sākotnējā izvērtējuma darbības ierosinātājs ir pieņēmis lēmumu par paredzētās darbības pilnveidošanu

Sākotnējā sabiedriskā apspriešana notiek laika posmā no 2022. gada 9.decembra līdz 2023.gada 9.janvārim

Ar informatīvo materiālu par paredzēto darbību var iepazīties sākotnējās sabiedriskās apspriešanas laikā:

  1. Tīmekļa vietnē Jaunumi - SIA Vides Konsultāciju Birojs (vkb.lv);
  2. Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, iepriekš piesakoties pa tālruni: 67 935 803;
  3. Ķekavas novada pašvaldības interneta vietnē https://kekava.lv/kategorija/sabiedriskas-apspriesanas/

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 20. pantu sākotnējās sabiedriskās apspriešana sanāksme notiks neklātienes formā (attālināti) no 2022. gada 19.decembra līdz 23.decembrim. Tiešsaistes videokonference notiks 2022. gada 20.decembrī plkst. 17:00 (pieejas saite tiks publicēta tīmekļa vietnē Jaunumi - SIA Vides Konsultāciju Birojs (vkb.lv)no 15.decembra).

Tīmekļvietnē Jaunumi - SIA Vides Konsultāciju Birojs (vkb.lv) ir publicēta informācija un prezentācija par paredzēto darbību un interesenti laika posmā no 19. – 23.decembrim var uzdot jautājumus un saņemt atbildes rakstot uz e-pasta adresi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., interneta vietne www.vpvb.gov.lv) sabiedriskās apspriešanas laikā.  

 

Informatīvais Materiāls

Prezentācija

Saite uzapspriešanu 20.decembrī, plkst. 17:00 MS Teams platformā

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes ieraksts

Ietekmes uz vidi novērtējuma procesa sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmes PROTOKOLS

Paziņojums par dabas lieguma “Ķirbas purvs”

dabas aizsardzības plāna sabiedrisko apspriešanu

2021.gada 16.decembrī plkst. 17.00 notiks tiešsaistes (attālināta) sanāksme īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, dabas lieguma Ķirbas purvs” dabas aizsardzības plāna sabiedriskajai apspriešanai. Plānu Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā izstrādā SIA “Vides Konsultāciju Birojs”. Dalībai sanāksmē jāreģistrējas iepriekš, rakstot uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (aicinām iesūtīt arī jautājumus un priekšlikumus izskatīšanai sanāksmē).

No 2021.gada 8.decembra tīmekļvietnē www.vkb.lv un www.daba.gov.lv būs pieejams dabas aizsardzības plāna projekts, videoprezentācija un citi informatīvie materiāli, kas iepazīstinās ar dabas lieguma izveidošanas mērķiem, dabas vērtībām, apsaimniekošanas mērķiem un plānotajiem pasākumiem. Ar dabas aizsardzības plānu klātienē būs iespējams iepazīties Rucavas pagasta bibliotēkā, "Zvaniņš", Rucavas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3477, tālrunis 63467269.

Aicinām iedzīvotājus, zemju īpašniekus, uzņēmējus un ikvienu interesentu iepazīties ar plānu un piedalīties sabiedriskās apspriešanas sanāksmē, lai saņemtu aktuālo informāciju un savlaicīgi paustu konstruktīvu viedokli par plānoto teritorijas apsaimniekošanu un izmantošanu!

Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par sagatavoto plāna projektu aicinām sanāksmes laikā vai rakstiski līdz 2021.gada 22.decembrim, adresējot tos plāna izstrādātājiem SIA ”Vides Konsultāciju Birojs” (Ezermalas iela 28, Rīga, LV-1014, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tālr. 67557668, www.vkb.lv).

Plāna izstrāde tiek veikta dabas skaitīšanas jeb Eiropas Savienības Kohēzijas fonda īstenotā projekta Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” Nr. 5.4.2.1/16/I/001 ietvaros.

Aicināti visi interesenti!

DL-Kirbas-purvs-DA-plans-SA.pdf

 

Dabas aizsardzības plāna pielikumi un videoprezentācija

Paziņojums par dabas lieguma “Plieņciema kāpa”

dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksmi

 

2021.gada 22.oktobrī plkst. 18.00 notiks tiešsaistes (attālināta) sanāksme īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, dabas lieguma Plieņciema kāpa” dabas aizsardzības plāna sabiedriskajai apspriešanai. Plānu Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā izstrādā SIA “Vides Konsultāciju Birojs”. Dalībai sanāksmē jāreģistrējas iepriekš, rakstot uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (aicinām iesūtīt arī jautājumus un priekšlikumus izskatīšanai sanāksmē).

No 2021.gada 11.oktobra tīmekļvietnē www.vkb.lv un www.daba.gov.lv būs pieejams dabas aizsardzības plāna projekts, videoprezentācija un citi informatīvie materiāli, kas iepazīstinās ar dabas lieguma izveidošanas mērķiem, dabas vērtībām, apsaimniekošanas mērķiem un plānotajiem pasākumiem. Ar dabas aizsardzības plānu klātienē būs iespējams iepazīties Tukuma novada Engures pagasta pārvaldē Jūras ielā 85, Engurē, Engures pagastā, Tukuma novadā, LV-3113, tālrunis 63161234.

Aicinām iedzīvotājus, zemju īpašniekus, uzņēmējus un ikvienu interesentu iepazīties ar plānu un piedalīties sabiedriskās apspriešanas sanāksmē, lai saņemtu aktuālo informāciju un savlaicīgi paustu konstruktīvu viedokli par plānoto teritorijas apsaimniekošanu un izmantošanu!

Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par turpmāko dabas lieguma attīstību aicinām sanāksmes laikā vai rakstiski līdz 2021.gada 29.oktobrim, adresējot tos plāna izstrādātājiem SIA ”Vides Konsultāciju Birojs” (Ezermalas iela 28, Rīga, LV-1014, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tālr. 67557668, www.vkb.lv).

Plāna izstrāde tiek veikta dabas skaitīšanas jeb Eiropas Savienības Kohēzijas fonda īstenotā projekta Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” Nr. 5.4.2.1/16/I/001 ietvaros.

Aicināti visi interesenti!


PIELIKUMI

Ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma Derīgo izrakteņu (kūdras) ieguve kūdras atradnē „Skudru purvs” Kuldīgas novadā attālinātā sabiedriskā apspriešana notiks 2021.gada 20.maijā. plkst. 18:00 un tās rīkošanā tiks izmantota ZOOM aplikācija.

Lai varētu pievienoties sabiedriskās apspriešanas sanāksmei, lūdzu aktivizējiet (uzspiediet uz) hipersaiti:  https://zoom.us/j/94373034443?pwd=QS9KMjFON1ZVTnZrcDVzdVovQXM2UT09

 

Saite darbosies izmantojot ZOOM aplikāciju. Ja uz Jūsu ierīces nav “ZOOM” aplikācija, tad hipersaiti var atvērt izmatojot interneta pārlūkprogrammu: Google Chrome, Mozilla Firefox

Ja sanāksmes laikā Jums neizdodas pieslēgties, zvaniet pa tālruni: 28445771

 

Pieslēdzoties sabiedriskās apspriešanas sanāksmei, norādiet savu vārdu un uzvārdu. Sabiedriskās apspriešanas sanāksme tiks ierakstīta un pēc tam ieraksts būs pieejams 5 darba dienas:

·       SIA “Vides Konsultāciju Birojs”  tīmekļa vietnē www.vkb.lv sadaļā Jaunumi

·       AS “Latvijas valsts meži” tīmekļa vietnē www.lvm.lv sadaļā Jaunumi

·       Kuldīgas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.kuldiga.lv

·