Paredzētās darbības nosaukums: Derīgo izrakteņu (kūdras) ieguves lauku paplašināšana kūdras atradnē “Jegorovas purvs”
Ierosinātājs:

AS “Latvijas valsts meži”

vienotais reģistrācijas Nr.40003466281

Juridiskā adrese: Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004
Tālrunis: 67610015
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Darbības norises vieta: Baltinavas pagasta Baltinavas novada zemes īpašumā “Baltinavas masīvs” (kadastra numurs 3844 008 0007),  zemes vienības kadastra apzīmējums 38440070086)
Datums, kad pieņemts VPVB  lēmums par nepieciešamību veikt paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu: Vides pārraudzības valsts biroja 2018.gada 12.jūlija lēmums Nr.5-03/3 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu
Ziņojuma sagatavotājs SIA “Vides Konsultāciju Birojs”, Ezermalas iela 28, Rīga www.vkb.lv
Paredzētās darbības apraksts:

Paredzētās darbības ietvaros plānots veikt kūdras ieguvi aptuveni ~ 224,4 ha platībā.  

Vidējais kūdras ieguves apjoms gadā plānots 140 000 m³. Kūdras pārstrāde uz vietas nav paredzēta

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2019.gada 27. maijā plkst. 17:00   Baltinavas novada domes telpās - Kārsavas ielā 16, Baltinavā, Baltinavas novadā.
Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem:
  • Baltinavas novada dome, Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594,
  • SIA “Vides Konsultāciju Birojs” mājas lapā sadaļā “Jaunumi”
Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt 30 dienu laikā pēc paziņojuma publicēšanas Vides pārraudzības valsts birojā (adrese:  Rūpniecības iela 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis:67321173, fakss:67321049,  e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , mājas lapa: www.vpvb.gov.lv)