Paziņojums
par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma
sākotnējo sabiedrisko apspriešanu
Publicēts laikraksta STABURAGS 2018.gada 12.oktobra 81. (7852.) numurā
Paredzētās darbības nosaukums: Derīgo izrakteņu (smilts– grants) ieguve atradnē “Aizkraukles kreisais krasts 2018.gada iecirknis”
Ierosinātājs: Akciju sabiedrība “A.C.B.”, vienotais reģistrācijas Nr.40003095713
Juridiskā adrese: Ziepniekkalna iela 21A, Rīga, LV-1004
Tālrunis: 67627782
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Darbības norises vieta: Sērenes pagasta Jaunjelgavas novada nekustamie īpašumi:
  • “Birznieki” (kadastra numurs 3280 001 0112) zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 3280 001 0021, 3280 001 0113, 3280 001 0114;
  • “Kārļi” (kadastra numurs 3280 001 0035) zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 3280 001 0035, 3280 001 0037, 3280 001 0120, 3280 001 0121, 3280 001 0126, 3280 001 0135;
  • “Grantskalni” (kadastra numurs 3280 001 0049) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3280 001 0049;
  • “Lapsas” (kadastra numurs 3280 001 0168) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3280 001 0168;
  • “Ķirši” (kadastra numurs 3280 001 0008) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 3280 001 0008.
Datums, kad pieņemts VPVB  lēmums par nepieciešamību veikt paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu: Vides pārraudzības valsts biroja 2018.gada 20.septembralēmums Nr.5-02/9 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu
Paredzētās darbības apraksts: Izmantojot derīgo izrakteņu ieguves tehniku, plānots veikt derīgo izrakteņu (smilts-grants) ieguvi 14,075 ha platībā. Plānotais produkcijas apjoms aptuveni 80 000 m3 gadā. Lai nodrošinātu plānotās darbības īstenošanu, tiek paredzēta smilts-grants materiāla šķirošana, drupināšana un mazgāšana, kā arī plānots izveidot nosēddīķi.Lai realizētu paredzēto darbību, nepieciešams veikt atmežošanu aptuveni 3,44 ha platībā nekustamā īpašuma “Birznieki” teritorijā. Lai nodrošinātu piekļuvi nekustamajam īpašumam “Lapsas”, plānots pārbūvēt pievedceļu  gar īpašuma “Birznieki” ziemeļu robežu.
Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2018.gada 23.oktobrī plkst. 17:30  Sērenes pagasta pārvaldes telpās - “Zvaniņš”, Sērenes pagasts, Jaunjelgavas novads.
Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem:
  • Jaunjelgavas novada dome, Lāčplēša iela 11, Jaunjelgava, LV-5134,
  • SIA “Vides Konsultāciju Birojs” mājas lapā sadaļā “Jaunumi”
Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt līdz 2018.gada 2.novembrim Vides pārraudzības valsts birojā (adrese:  Rūpniecības iela 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis:67321173, fakss:67321049,  e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , mājas lapa: www.vpvb.gov.lv)