Paziņojums
par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma
sākotnējo sabiedrisko apspriešanu
Publicēts laikraksta Diena 2019.gada 23.augusta 163. (8159.) numurā
Paredzētās darbības nosaukums: Biokurināmā katlu mājas būvniecība Rencēnu ielā 30 (kadastra Nr.0100 121 1239), Rīgā
Ierosinātājs:

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas BioEnerģija”,

vienotais reģistrācijas Nr. 40103857024

Juridiskā adrese: Meirānu iela 10, Rīga, LV-1073
Tālrunis: 26683190
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Paredzētās darbības norises vieta: Rencēnu ielā 30 (kadastra Nr.0100 121 1239), Rīgā.
Datums, kad pieņemts VPVB  lēmums par nepieciešamību veikt paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu: Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes 2019. gada 16. jūlija ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums Nr. RI19SI0094, ar lēmumu par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu.
Paredzētās darbības apraksts: Projektējamajā biokurināmā katlu mājā uzstādīs divus vienādus šķeldas katlus ar kopējo uzstādīto siltuma jaudu 40 MW (2x20) un lietderības koeficientu η = 85 %, kopējā nominālā ievadītā siltuma jauda – 47 MW. Katlumāja būs aprīkota ar dūmgāzu kondensatoriem. Kurināmais (šķelda) tiks piegādāts ar autotransportu.

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2019.gada 4.septembrī plkst. 18:00 

SIA “Vides Konsultāciju Birojs” telpās – Ezermalas ielā 28, Rīgā.

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem:
  • Rīgas pilsētas būvvaldes klientu apkalpošanas centrs (darba laikā), Amatu iela 4, Rīga, LV-1050, sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”
  • SIA “Vides Konsultāciju Birojs” mājas lapā sadaļā “Jaunumi”
Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt līdz 2019.gada 15.septembrim Vides pārraudzības valsts birojā (adrese:  Rūpniecības iela 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis:67321173, fakss:67321049,  e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tīmekļa vietne: www.vpvb.gov.lv)