Ietekmes uz vidi ziņojuma "Derīgo izrakteņu (kūdras) ieguves lauku paplašināšana kūdras atradnē "Jegorovas purvs"" sabiedriskās apspriešanas sanāksme norisinājās 2019.gada 27.maijā plkst. 17:00  Baltinavas novada domes telpās - Kārsavas ielā 16, Baltinavā, Baltinavas novadā. Ar sanāksmes protokolu un prezentāciju iespējams iepazīties spiežot uz zemāk pievienotajām saitēm. 

 IVN ziņojuma prezentācija

Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas protokols

 


PAZIŅOJUMS PAR PAREDZĒTĀS DARBĪBAS IETEKMES UZ VIDI ZIŅOJUMA SABIEDRISKO APSPRIEŠANU