Paziņojums

par smilts ieguves atradnē “Liepkalni”  ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojam

Paredzētās darbības nosaukums: Smilts ieguve atradnē „Liepkalni”
Ierosinātājs: Sandra Ratniece
Darbības norises vieta: Atradne „Liepkalni” Inčukalna novada Inčukalna pagasta nekustamajā īpašumā „Liepkalni” (kadastra Nr. 8064 002 0160 zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8064 002 0194).
Datums, kad pieņemts Vides pārraudzības valsts biroja  lēmums: Vides pārraudzības valsts biroja 2014. gada 15. jūlija lēmums Nr.332.
Vieta, kur sabiedrība var iepazīties ar ziņojumu:

SIA “Vides Konsultāciju Birojs” mājas lapā www.vkb.lv sadaļā “Jaunumi

Ziņojuma sagatavošanas datums: 2018. gada 3.septembris
Ziņojuma iesniegšanas datums Vides pārraudzības valsts birojā: 2018. gada 4.septembris
Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu sagatavojusi SIA “Vides Konsultāciju Birojs” (biroja adrese: Ezermalas iela 28, Mežaparks, Rīga, LV-1014, juridiskā adrese: Pils 7-11, Rīga, LV-1050, tālrunis: 67557668, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).


ZIŅOJUMS

Paziņojums

par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

Paredzētās darbības nosaukums: Smilts ieguve atradnē „Liepkalni”
Ierosinātājs: Sandra Ratniece
Darbības norises vieta: Atradnē „Liepkalni” Inčukalna novada Inčukalna pagasta nekustamajā īpašumā „Liepkalni” (kadastra Nr. 8064 002 0160 zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8064 002 0194).
Datums, kad pieņemts Vides pārraudzības valsts biroja  lēmums par nepieciešamību veikt paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu: Vides pārraudzības valsts biroja 2014. gada 15. jūlija lēmums Nr.332
Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes norises laiks un vieta:

2018.gada 31. maijā plkst. 18.00 

„Liepkalni”, Krustiņi,  Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141 

31.05.2018 sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokols

 

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem:

  • Inčukalna novada domē, Atmodas ielā 4, Inčukalnā (darba laikā) vai mājas lapā
  • SIA “Vides Konsultāciju Birojs” mājas lapā sadaļā “Jaunumi”
Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Vides Konsultāciju Birojs”, Ezermalas iela 28, Mežaparks, Rīga, LV-1014, tālrunis: 67557668, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
Ziņojuma nosaukums: Ietekmes uz vidi novērtējums smilts ieguvei atradnē „Liepkalni” Inčukalna novada Inčukalna pagasta nekustamajā īpašumā „Liepkalni” (kadastra Nr. 8064 002 0160 zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8064 002 0194).
Ziņojuma sagatavošanas datums: 2018. gada 10. maijs
Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt līdz 2018. gada 17.jūnijam:
  • Vides pārraudzības valsts birojā (adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālrunis:67321173, fakss:67321049,  e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , mājas lapa: );
  • Sandrai Ratniecei (adrese: “Liepkalni”, Krustiņi, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141 )


ZIŅOJUMS