Paredzētās darbības nosaukums:  Koksnes granulu ražotnes izveide
Ierosinātājs:

SIA “Baltic Pellets Energy”
(reģistrācijas numurs:  41503068557)

Juridiskā adrese:

18.novembra iela 319C, Daugavpils, LV-5413

tālrunis:  +371 65433428
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Darbības norises vieta: Daugavpilī, Dunduru ielā 5D (kadastra Nr. 05000201703), Dunduru ielā 5B (kadastra Nr.05000201605),  Dunduru ielā 5H (kadastra Nr. 05000230001)
Datums, kad pieņemts Vides pārraudzības
valsts biroja  lēmums:

2015.gada 23.martā (lēmums Nr.68.)

Vieta, kur sabiedrība var iepazīties ar ziņojumu:

SIA “Vides Konsultāciju Birojs” mājas lapā www.vkb.lv sadaļā “Jaunumi”

Aktualizētā ziņojuma sagatavošanas datums: 2017.gada 16.janvāris
Aktualizētā ziņojuma iesniegšanas datums Vides pārraudzības
valsts birojā:
2017.gada 17.janvāris

SIA “Baltic Pellets Energy” koksnes granulu ražotnes izveides Daugavpilī, Dunduru ielā 5D, Dunduru iela 5B, Dunduru ielā 5H ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu sagatavojis SIA “Vides Konsultāciju Birojs” (biroja adrese: Ezermalas iela 28, Mežaparks, Rīga, LV-1014, juridiskā adrese: Pils 7-11, Rīga, LV-1050).

 

 

Publicēts laikrakstā informatīvais izdevums “Novada Vēstis” 2017.gada 13.oktobrī Nr.10 (98) numurā

Paredzētās darbības nosaukums: Smilts ieguve atradnē „Liepkalni”
Ierosinātājs: Sandra Ratniece
Darbības norises vieta: Atradnē „Liepkalni” Inčukalna novada Inčukalna pagasta nekustamajā īpašumā „Liepkalni” (kadastra Nr. 8064 002 0160 zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8064 002 0194).
Datums, kad pieņemts Vides pārraudzības valsts biroja  lēmums par nepieciešamību veikt paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu: Vides pārraudzības valsts biroja 2014. gada 15. jūlija lēmums Nr.332.
Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes norises laiks un vieta:

2017.gada 23. oktobrī plkst. 18.00 

Inčukalna novada Inčukalna pagasta „Liepkalnos”

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem:

  • Inčukalna novada domē, Atmodas ielā 4, Inčukalnā (darba laikā) vai mājas lapā
  • SIA “Vides Konsultāciju Birojs” mājas lapā sadaļā “Jaunumi”
Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Vides Konsultāciju Birojs”, Ezermalas iela 28, Mežaparks, Rīga, LV-1014
Ziņojuma nosaukums: Ietekmes uz vidi novērtējums smilts ieguvei atradnē „Liepkalni” Inčukalna novada Inčukalna pagasta nekustamajā īpašumā „Liepkalni” (kadastra Nr. 8064 002 0160 zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8064 002 0194).
Ziņojuma sagatavošanas datums: 2017. gada 20. septembris
Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt līdz 2017. gada 13. novembrim:
  • Vides pārraudzības valsts birojā (adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālrunis:67321173, fakss:67321049,  e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , mājas lapa: );
  • SIA “Vides Konsultāciju Birojs” (adrese: Ezermalas iela 28, Mežaparks, Rīga, LV-1014, tālrunis: 67557668, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

ZIŅOJUMS