2020.gada 19.oktobrī plkst. 18.00 notiks tiešsaistes (attālināta) informatīvā sanāksme par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, dabas lieguma Plieņciema kāpa” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu. Plānu Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā izstrādā SIA “Vides Konsultāciju Birojs”.Dalībai sanāksmē jāreģistrējas iepriekš, rakstot uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (aicinām iesūtīt arī jautājumus un priekšlikumus izskatīšanai sanāksmē) vai, ja nepieciešama tehniska palīdzība dalībai tiešsaistes sanāksmē, sazinoties ar Engures pagasta pārvaldi (Jūras iela 85, Engure, tālr. 63161234 vai 29128828).

No 2020.gada 5.oktobra tīmekļvietnē www.vkb.lv un www.daba.gov.lv būs pieejama videoprezentācija un citi informatīvie materiāli, kas iepazīstinās ar dabas lieguma izveidošanas mērķiem, dabas vērtībām, dabas aizsardzības plāna izstrādes procedūru, termiņiem, iesaistītajiem ekspertiem, plānotajiem pētījumiem un aktivitātēm un iespēju piedalīties dabas aizsardzības plāna izstrādē, kā arī kārtību, kādā pieteikties Natura 2000 mežu kompensācijas maksājumiem.

Dabas liegums “Plieņciema kāpa” pastāv kopš 1987.gada, kopš 2004.gada tā ir Natura 2000 teritorija, kas 61,9 ha platībā ietver mežaino piekrastes kāpu valni un vienīgo Latvijā saglabājušos kāpu deflācijas ieplaku ar pelēkās kāpas veģetāciju, kur joprojām vērojami smilšu pārpūšanas procesi. Caur dabas liegumu tek Plieņupe ar aluviāliem melnalkšņu mežiem tās krastos, bet dienvidrietumu pusē tam piekļaujas Plieņciema apbūvētā teritorija, atsevišķas būves izvietotas arī dabas lieguma teritorijā. Plieņciema kāpā sastopamas vairākas retas un aizsargājamas augu, putnu un bezmugurkaulnieku sugas, piemēram, smiltāju neļķe, sila cīrulis un priežu sveķotājkoksngrauzis.

Dabas aizsardzības plāna uzdevums ir saskaņot dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības un iedzīvotāju intereses, lai vienlaikus tiktu saglabātas arī teritorijas dabas vērtības. Šobrīd noteikti sekojoši dabas aizsardzības plāna izstrādes uzdevumi, kuru īstenošanā aicinām iesaistīties ikvienu:

  1. priekšlikumi dabas lieguma robežu un aizsardzības režīma izmaiņām, kas nodrošinātu gan aizsargājamo sugu un biotopu labvēlīgu aizsardzības stāvokli, gan zemes īpašnieku interešu ievērošanu,
  2. sugu un biotopu apsaimniekošanas pasākumu un dabas tūrisma un atpūtas infrastruktūras plānošana, izvērtējot līdz šīm veiktās apsaimniekošanas efektivitāti, iesaistot zemes īpašniekus un vietējos iedzīvotājus apsaimniekošanas pasākumu veikšanā,
  3. kādreizējā vabu laukuma pārvaldības modeļa veidošana, iesaistot zemes kopīpašniekus un pašvaldību, lai nodrošinātu kāpu deflācijas ieplakas atbilstošu aizsardzību un apsaimniekošanu.

Aicinām iedzīvotājus, zemju īpašniekus, uzņēmējus un ikvienu interesentu iesaistīties un piedalīties informatīvajā sanāksmē, lai saņemtu aktuālo informāciju un savlaicīgi paustu konstruktīvu viedokli par turpmāko teritorijas apsaimniekošanu un izmantošanu! Ja nepieciešama tehniska palīdzība, lai piedalītos attālinātajā sanāksmē, aicinām sazināties ar Engures pagasta pārvaldi.

Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par turpmāko dabas lieguma attīstības vīziju aicinām sanāksmes laikā vai rakstiski līdz 2020.gada 26.oktobrim, adresējot tos plāna izstrādātājiem SIA ”Vides Konsultāciju Birojs” (adrese: Ezermalas iela 28, Rīga, LV-1014, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tālr. 67557668, www.vkb.lv).

Plāna izstrāde tiek veikta dabas skaitīšanas jeb Eiropas Savienības Kohēzijas fonda īstenotā projekta Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” Nr. 5.4.2.1/16/I/001 ietvaros.

Aicināti visi interesenti!

Sanāksmes videoprezentācija

Informatīvais materiāls

Informatīvais materiāls prezentācija

informatīvās sanāksmes protokols