"SIA "Vides Konsultāciju Birojs" ir izstrādājusi Novērtējuma ziņojumu par paredzētās derīgo izrakteņu atradnes paplašināšanas ar turpmāko smilts un smilts - grants ieguvi Dundagas novada Dundagas pagasta nekustamajā īpašumā "Jaunkalni" ietekmi uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamām dabas teritorijām (Natura 2000) - Slīteres nacionālo parku un dabas liegumu "Kaļķupes ieleja".

Šī gada 16. oktobrī ir noslēgusies novērtējuma ziņojuma sabiedriskā apspriešana. SIA Vides Konsultāciju Birojs ir sagatavojusi precizētu novērtējuma ziņojumu, ņemot vērā sabiedriskajā apspriešanā izskanējušos un saņemtos atbildīgo institūciju rakstiskos priekšlikumus. Ar pilnu paziņojuma par novērtējuma ziņojumu un novērtējuma ziņojuma tekstu var iepazīties šeit. 
Ziņojuma sagatavotājs: SIA "Vides Konsultāciju Birojs".